top of page

Bezpečností pravidla pro akce během pandemie COVID-19

Aktualizováno: 11. 9. 2020

Při pořádání akcí během pandemie COVID-19 v IDEAS by GUARANT stejně jako ostatní pořadatelé zvažujeme zdravotní a bezpečnostní rizika. Na rizikový profil akce může mít vliv mnoho faktorů, včetně vybraného místa konání, účelu akce a struktury účastníků akce. Dnes se s Vámi chceme podělit o základní pravidla.


Co je cílem?


  • Pochopit rizika přenosu COVID-19 na akcích a Vaši roli při identifikaci a řešení těchto rizik.

  • Identifikovat potenciální rizika přenosu, která mohou ovlivnit Vaši akci, pochopit příležitost k efektivnímu řešení těchto rizik, přijímat adekvátní rozhodnutí.

  • Vytvořit seznam kontrolních činností před akcí, který se bude zabývat riziky COVID-19.

  • Sdělit svá pravidla a postupy v oblasti bezpečnosti účastníkům, včetně jejich zásadní role a odpovědnosti za bezpečnou akci.


Tato pravidla ve 4 krocích popisují bezpečnostní proces, který by Vás měl nasměrovat k rozhodnutí, zda akci realizovat a jak:


1) Posuďte svá rizika a potenciál jejich zmírnění

2) Implementujte bezpečnostní kroky

3) Komunikujte své zásady a postupy

4) Použijte svůj bezpečnostní kontrolní seznam

 

1) Posuďte svá rizika a potenciál jejich zmírnění


Organizátoři nesou odpovědnost za blaho účastníků jejich akce. Je důležité rozpoznat hrozbu, kterou COVID-19 představuje, a určit úroveň rizika přenosu na vaší akci.


Chcete-li učinit správné rozhodnutí a tedy organizovat, odložit nebo zrušit budoucí akci, měli byste nejdříve dokončit posouzení rizik, zvážit bezpečnostní faktory, bezpečnostní kroky a zbytkové riziko, a toto hodnocení pravidelně aktualizovat o nové informace. I když riziko přenosu nelze úplně vyloučit, tento proces pomáhá organizátorům akcí přijímat informovaná rozhodnutí a opatření pro konkrétní akce a pomoct jim rozhodnout se, zda přijmout nebo nepřijmout toto riziko.


Než začnete, seznamte se s těmito čtyřmi pojmy a jejich významem:


Rizikové faktory

Rizikové faktory jsou neodmyslitelné specifické aspekty vaší akce, které mohou zvýšit riziko přenosu pro účastníky. Mohou zahrnovat věci, jako je počet účastníků, to, zda jsou účastníci ve vysoce rizikové skupině, venue, účel akce, vnitřní a venkovní povaha akce a další atributy akce.


Bezpečnostní kroky

Bezpečnostní kroky jsou odvětvím a vládou uznané možnosti pro zmírnění identifikovaných rizik na vaší akci. Mohou sahat od implementace procesu nebo politiky vyžadující zakrytí obličeje a hygienu pro účastníky akce až po snižování kapacity eventu.


Zbytkové riziko

Zbytkové riziko je riziko zbývající po provedení bezpečnostních kroků. Některá rizika lze zvládnout a snížit; jiná snížena být nemohou. Pro toto posouzení zvažte přiřazení hodnot „Vysoká“, „Střední“, „Nízká“ nebo „Nelze použít“ pro každý z níže uvedených rizikových faktorů.


Přijetí rizika

Přijímání rizik je rozhodnutí přijímat zbytková rizika po zavedení zmírňujících kroků. Organizátoři akcí, kteří dokončí posouzení rizik s jedním nebo více „vysokými“ a / nebo dvěma nebo více „středními“ zbytkovými riziky, by měli zvážit, zda akci odložit, zrušit, nebo podstatně změnit její formát (např. virtuální podoba akce).


2) Implementujte bezpečnostní kroky


Nyní, když jste zjistili, jakou úroveň míry rizika jste pro svou akci ochotni akceptovat, je čas implementovat identifikované bezpečnostní kroky.


(Nezapomeňte, že pokud jste hodnocení rizika dokončili s jedním nebo více „vysokými“ a / nebo dvěma nebo více „středními“ zbytkovými riziky nebo jinými okolnostmi, které jsou oprávněné, zvažte, zda akci odložit nebo zrušit, případně změnit její formát).

V této fázi je užitečné přemýšlet o tom, jak se připravíte na rizika a jak na ně budete reagovat před, během a po skončení akce.


Na všech akcích by měly být zavedeny všechny základní kroky uvedené níže bez ohledu na typ akce a odkazovat na dokončené posouzení rizik konkrétních bezpečnostních kroků dané akce. Vyplňte svůj bezpečnostní kontrolní seznam, abyste správně vystihli bezpečnostní a hygienická opatření zvažovaná pro Vaši akci.


Následují obecná doporučení, která Vás provedou přípravou akce. Organizátoři eventů by měli také získat aktuální informace o tom, jak COVID-19 ovlivňuje Váš region, doporučení a omezení od místních úřadů a úředníků.


Tyto informace byste měli před zahájením Vaší akce pravidelně kontrolovat. V případě pochybností kontaktujte místní úředníky a požádejte o další pokyny.


Základní kroky, které by měli všichni organizátoři podniknout během vypuknutí COVID-19


Opatření k provedení před Vaší akcí


• Zkontrolujte použití schválených dezinfekčních prostředků běžných povrchů, jako jsou stoly, kliky, vypínače, desky, rukojeti, toalety, dřezy nebo předměty distribuované účastníkům před akcí, úklidovou firmou v místě konání akce.

• Poskytněte návštěvníkům akcí zdroje, které podrobně popisují příznaky a příznaky COVID-19, aby pomohly vzdělávat potenciální návštěvníky akcí o tom, zda by se měli zúčastnit nebo zůstat doma.

• Požádejte návštěvníky akce, aby zůstali doma, pokud se u nich během posledních 14 dnů vyskytly příznaky COVID-19, diagnostikovali COVID-19 za posledních 14 dní nebo měli kontakt se známým nebo podezřelým COVID-19 případem.

• Vytvořte plán reakce na lékařská nebo jiná předvídatelná přírodní a člověkem způsobená ohrožení a nebezpečí (např. bezpečnostní incident, požár, povětrnostní situace).

• Vytipujte nejbližší nemocnici nebo zdravotní středisko, pro případ, že by někdo onemocněl.

• Dohlédněte na dostatečné zásobování stanice první pomoci pro lehká zranění nebo nemocné.

• Počítejte na akci s místností, kde můžou být izolováni návštěvníci akcí a / nebo zaměstnanci, kteří vykazují příznaky COVID-19.

• V průběhu plánování akce se zamyslete a naplánujte minimalizaci osobního kontaktu mezi organizátory akce a zaměstnanci.

• Udržujte aktualizované kontaktní informace pro zaměstnance a provozovatele místa konání pro aktuální informace ohledně COVID-19.

• Vytvořte informační tabuli s instrukcemi pro zakrytí obličeje a / nebo jiná pravidla pro používání osobních ochranných pomůcek, požadavky na fyzické distancování a další specifické postupy v souvislosti s COVID-19.

• Vytvořte plán pro kontaktování účastníků akce po jejím skončení, pokud bude nutné informovat je o expozici COVID-19.


Opatření k provedení během Vaší akce


• Použijte bezkontaktní metodu registrace, identifikace nebo přijímání plateb na akci.

• Zajistěte přístup k toaletám s mýdlem a vodou nebo dezinfekčním prostředkem na ruce obsahujícím alespoň 60% alkoholu, pokud není k dispozici. Vyžadujte, aby účastníci používali dezinfekční prostředek na ruce nebo si umyli ruce při vstupu a výstupu z místa konání, výstupu z toalet, po konzumaci jídla.

• Poskytněte pokyny pro správné mytí rukou na toaletách.

• Připomeňte návštěvníkům akcí, aby se nedotýkali očí, nosu nebo úst.

• Návštěvníci by si měli zakrýt nos a ústa rouškou, pokud jsou v blízkosti ostatních účastníků. Pokud to místní předpisy nestanoví jinak, výjimky se týkají dětí mladších dvou let, osob s dýchacími potížemi nebo někoho, kdo je v bezvědomí / invaliditě nebo není schopen samostatně si sundat roušku.

• Podle pokynů pro fyzické distancování by se návštěvníci akcí měli zdržovat nejméně dva metry od sebe, i když mají zakryté obličeje.

• Zajistěte vhodné komunikování zpráv a materiálů, které zakazují určité návyky, jako je například potřesení rukou, které jsou běžné, ale mohly by usnadnit šíření COVID-19.

• Pokud účastníci nenosí doporučenou roušku, měli by kašlat nebo kýchat do rukávu, nedotýkat se tváře a měli by si poté umýt ruce.

• Pokud je to možné, prověřujte návštěvníky akcí na příznaky COVID-19. Požádejte osoby s viditelnými příznaky COVID-19, jako je kašel, aby akci okamžitě opustili a přehodnoťte riziko pokračování v akci.

• Pokud podáváte jídlo, zvažte předem možnost balení jednotlivých porcí.

• Pokud návštěvník akce vykazuje příznaky onemocnění, izolujte jej od ostatních v předem určené místnosti, a pokud se nemůže vrátit domů, kontaktujte místní zdravotnický personál. Zároveň informujte zaměstnance a návštěvníky akce, vyčistěte a dezinfikujte prostor.

• Určete a označte místo pro izolaci návštěvníků akce a zaměstnanců, kteří prokazují známky nebo příznaky COVID-19.


Opatření k provedení po Vaší akci


• Pokud návštěvník akce zaznamenal v průběhu akce příznaky, informujte zaměstnance místa konání (pokud je to relevantní), úředníky v oblasti veřejného zdraví a vyčistěte a dezinfikujte prostor akce.

• Dohlédněte na vyčištění a dezinfekci povrchů mezi jednotlivými akcemi, včetně přestávek v průběhu akce.


3) Komunikujte svá pravidla a postupy


Tato část Vám pomůže s tím, jak sdělit Vámi přijatá bezpečnostní pravidla a postupy účastníkům Vašich akcí.


Dejte bezpečnost na první místo v rámci Vašich pravidel a postupů. Tato pravidla by měla být sdělena Vašim zaměstnancům a účastníkům akce. Mohou být sdílena online na webu akce, na dveřích, na akci prostřednictvím navigace a oznámení a na briefingu se zaměstnanci před začátkem akce.


Účastníci akce a Vaši zaměstnanci hrají zásadní roli při zajištění bezpečí Vaší akce v průběhu globální pandemie. Komunikace základních bezpečnostních požadavků a hledání pozitivního přijetí těchto požadavků -zejména pokud jde o fyzické distancování a používání zakrytí obličeje -jsou zásadní pro zabránění šíření COVID-19 na Vaší akci.


Co komunikovat

Kromě Vámi přijatých pravidel a postupů zvažte sdílení Vašeho rozhodovacího procesu, jaké faktory byly brány v úvahu, a s kým jste své rozhodování konzultovali. Jelikož žádná akce není během pandemie bez rizika, zvažte zdůraznění stávajících nejistot, opatření, která jsou přijímána ke snížení těchto rizik. Toto je příležitost empaticky ukázat Vaši pozornost a péči. Poskytuje také účastníkům příležitost rozhodnout se přijmout tato rizika, přijmout další preventivní opatření při účasti nebo se rozhodnout nezúčastnit se.


Co se od účastníků očekává

Účastníci mají společnou odpovědnost za bezpečnost akcí. Komunikace by měla zahrnovat opatření, která musí účastníci podniknout, aby ochránili sebe i ostatní před COVID-19 (například přinést si vlastní zakrytí obličeje), jaké příznaky nebudou při akci tolerovány (horečka, únava, suchý kašel) a zvláštní pozornost, pokud jsou vysoce rizikovým jedincem (např. lidé> 65 let).


Kdy komunikovat

Sdílejte tyto informace před zahájením registrace účastníků. Jakmile sdělíte svá bezpečnostní opatření, je důležité brát ohledy na zpětnou vazbu a obavy (před, během a po akci) a reagovat na ně.


Poznejte své publikum

Identifikujte a řešte potenciální jazykové, kulturní a zdravotní bariéry spojené s komunikací informací o COVID-19 zaměstnancům akce a účastníkům. Informace, které sdílíte, by měly být snadno pochopitelné pro všechny účastníky akce.


4) Použijte svůj bezpečnostní kontrolní seznam


Nyní, když jste si promysleli některá z potenciálních rizik, zvážili zavedení jednotlivých kroků ke zmírnění těchto rizik, a sdělili svá odpovídající pravidla a postupy, je čas toto plánování uvést do praxe. Použijte jej jako průvodce dnem, který Vám pomůže identifikovat bezpečnostní opatření zavedená na Vaší akci, a jak na ně reagovat. Sdílejte jej a projděte se svými zaměstnanci před začátkem akce a zajistěte, aby měli jasno ve svých rolích a odpovědnostech.


Pomocí bezpečnostního kontrolního seznamu, který jste vytvořili ve druhé fázi (implementujte bezpečnostní kroky), potvrďte, že bezpečnostní opatření, která jste zvážili a vybrali, jsou na Vaší akci zavedena. Nezapomeňte znovu zkontrolovat místní předpisy a pravidla den předem a v den Vaší akce ohledně možných změn.


157 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page